(1)
Merino Montero, L. 1973-2003: Treinta aƱos. RMCH 2003, 57, p. 39-56.